ced
ced
ced
ced
ced
ced
CZ
DE
EN
ced

Einsatzbeispiele- INKA System

Trennwände niedrig

inka-ukazky
inka-ukazky
inka-ukazky
inka-ukazky

Büros

inka-ukazky
inka-ukazky
inka-ukazky

geschlossene Arbeitsplätze

inka-ukazky
inka-ukazky
inka-ukazky
inka-ukazky

Raumtrennwände (Boden – Decke)

inka-ukazky
inka-ukazky
inka-ukazky
inka-ukazky

Elektrifizierung

inka-ukazky
inka-ukazky
inka-ukazky

ced
ced
ced
ced
ced
ced
ced
ced
ced
ced
ced
ced
ced